تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - عمر
یکشنبه 1 آبان 1390

عمر

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    


نمـــــــــــــــــی دانم حرفـــــــــــــــــم را بـــــــــــــــــاور می کنید یا نه.... نیمی از عمر را به تمسخر آنچه دیگران به آن 

اعتقاد دارند می گذرانیم و نیمی دیگر را در اعتقاد به آنچه دیگران به تمسخر می گیرند...!


Web Analytics